PREMIO ZEDGUM RÓG ZIELIŃSKI

Witamy!

Wybierz usługę

Co potrzebujesz?

Polityka prywatności w Internecie
25.05.2018
Niniejszą Politykę prywatności w Internecie („Polityka”) stosuje się do Premio Zedgum znajdującej się pod adresem https://zedgum.premio.pl/ („Strona internetowa”).
Zobowiązanie do poszanowania prywatności złożone przez ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500
ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500 i podmioty z nią powiązane szanują prywatność osób fizycznych i doceniają zaufanie, jakim obdarzają ich odwiedzający Stronę internetową, klienci, dostawcy i inne podmioty, z którymi ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500 dokonuje transakcji. ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500 przetwarza dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej) w sposób zgodny z regulacjami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których prowadzi swoją działalność. Od 25 maja 2018 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”)[1].
Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Stronę internetową Premio Zedgum (zwana dalej „ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna”) przetwarza jego dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej), pełniąc rolę administratora danych, tj. podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych użytkownika, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych.
Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie użytkownika i wyjaśnienie mu w sposób przejrzysty:
 • jak i dlaczego ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika;
 • na czym polega rola ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna jako administratora danych osobowych użytkownika; oraz
 • jakie są prawa użytkownika i obowiązki ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Definicje
W niniejszej Polityce stosuje się następujące definicje:
dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej[2];
przetwarzanieoznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a czasownik „przetwarzać” interpretuje się odpowiednio; oraz
 „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  mogą być jej podmioty zależne lub powiązane bądź dostawcy i usługodawcy zewnętrzni. We wszystkich takich przypadkach ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna zawrze z podmiotem przetwarzającym dane umowę o przetwarzaniu danych, zapewniającą przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z RODO.
Zbieranie informacji
Sposób zbierania
Gdy użytkownik korzysta ze Strony internetowej, niektóre dane osobowe zbierane są bezpośrednio na skutek jej przeglądania.  Niektóre funkcje Strony internetowej mogą jednak wymagać dobrowolnego podania ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna dodatkowych danych osobowych.
Kategorie zbieranych danych osobowych
ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna zbiera następujące informacje o użytkownikach odwiedzających Stronę internetową:
 • adres IP użytkownika;
 • domena dostawcy usług internetowych użytkownika;
 • typ i rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy użytkownika;
 • informacje dotyczące odwiedzanych stron, wyszukiwanych fraz, czasu spędzonego na Stronie internetowej oraz innych danych statystycznych;
 • informacje dotyczące nawyków i preferencji użytkownika.
Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do lub korzystać z niektórych funkcji Strony internetowej, ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna może również poprosić go o następujące dane dodatkowe:
 • podstawowe informacje identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, adres pocztowy/e-mailowy i numer telefonu);
 • treść formularzy kontaktowych wypełnianych za pośrednictwem Strony internetowej;
 • informacje finansowe (na przykład dane rachunku bankowego);
 • informacje dotyczące internetowej rejestracji gwarancji na opony i numery referencyjne;
 • dane identyfikacyjne samochodu (w tym numer rejestracyjny w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem);
 • dane logowania; oraz
 • inne informacje dotyczące badań, które ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna może prowadzać w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony internetowej.
Należy pamiętać, że w niektórych krajach dane identyfikacyjne samochodu mogą zostać uzyskane ze źródeł dostępnych publicznie, z tego względu ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  może powiązać numer rejestracyjny pojazdu z danymi identyfikacyjnymi.
Przetwarzania płatności, w tym płatności dokonanych kartami debetowym i kredytowymi, dokonują usługodawcy zewnętrzny. ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna nie przetwarza ani nie przechowuje danych karty debetowej lub kredytowej użytkownika w związku z transakcjami dokonanymi za pośrednictwem Strony internetowej.  
Konsekwencje odmowy przekazania danych osobowych
Użytkownik nie ma obowiązku przekazania ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach odmowa przekazania danych osobowych, akceptacji plików „cookie” lub dostosowania ustawień przeglądarki może mieć wpływ na sposób przeglądania przez użytkownika Strony internetowej i uniemożliwić mu korzystanie z niektórych jej funkcji.
Z tego względu, przy zbieraniu danych osobowych (np. za pośrednictwem formularzy) ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna wskazywać będzie, czy przekazywanie takich danych jest obowiązkowe (np. oznaczając dane pole gwiazdką) i jakie są konsekwencje odmowy przekazania wymaganych danych.
Pliki „cookie” i inne podobne technologie
Na Stronie internetowej mogą być używane pliki „cookie” lub „web beacon”. Plik „cookie” to plik tekstowy, który może zostać zapisany w komputerze, urządzeniu lub systemie użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Pliki „cookie” pozwalają ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna lepiej obsłużyć osoby odwiedzające Stronę internetową, oferując im materiały dostosowane do ich potrzeb. Pliki te zawierają informacje zebrane z urządzenia użytkownika i przesłane za pośrednictwem Strony internetowej przy każdej kolejnej wizycie, co pozwala z upływem czasu zapamiętać działania i preferencje użytkownika. Zbierane informacje nie zawierają imienia i nazwiska, numeru telefonu ani adresu e-mail użytkownika.
Dodatkowe informacje na temat korzystania z plików „cookie” można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie.
Bezpieczeństwo
Biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko mające różne prawdopodobieństwo i wagę dla praw i wolności osób fizycznych, ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę danych osobowych znajdujących się w posiadaniu ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, jak również mające na celu umożliwienie reakcji w przypadku niewłaściwego użycia, utraty lub nieupoważnionego użycia tych danych osobowych.
Dane zbierane przez ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna mogą być przechowywane w systemach przechowywania danych należących do podmiotów zewnętrznych (patrz punkt „Odbiorcy zewnętrzni” poniżej). W takich przypadkach ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna wymaga od tych osób trzecich, aby stosowały praktyki i systemy bezpieczeństwa zapewniające bezpieczeństwo informacji.
Cele i podstawa prawna przetwarzania
Cele przetwarzania
ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna i podmioty przetwarzające dane w imieniu ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  wykorzystują przekazane przez użytkownika dane osobowe do następujących celów:  
 • rejestracja użytkowników i zarządzanie profilami (np. odpowiadanie na pytania użytkowników);
 • przetwarzanie, rejestrowanie i śledzenie zakupów, płatności, zwrotów, gwarancji lub rabatów użytkownika;
 • zamawianie produktów lub usług;
 • określenie poziomu korzystania ze Strony internetowej (w tym przygotowanie statystyk dotyczących korzystania);
 • okresowe wysyłanie na adres podany w tym celu przez użytkownika wiadomości e-mail o produktach ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna , ofert specjalnych i informacji, które mogą być uznane za interesujące dla użytkownika lub firmy, dla której pracuje;
 • zapraszanie do udziału w ankietach internetowych;
 • wysyłanie zapytań o informacje zwrotne na temat produktów i usług;
 • ulepszanie Strony internetowej;
 • komunikacja z użytkownikiem w reakcji na otrzymaną od niego prośbę.
Informacje dotyczące internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. 
Podstawa prawna przetwarzania
ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna nie może przetwarzać danych osobowych, jeśli nie posiada ważnej podstawy prawnej. Dlatego też dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy:
 • ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  uzyska uprzednio zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna wobec użytkownika lub podjęcia działań na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna obowiązków prawnych lub regulacyjnych (np. zobowiązań podatkowych lub rachunkowych); lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  i nie wpływa nadmiernie na interesy użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności. Zwracamy uwagę, że gdy ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna przetwarza dane osobowe użytkownika na tej podstawie, zawsze próbuje zachować równowagę między prawnie uzasadnionym interesem ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna a prywatnością użytkownika.
 
 
Przykłady „prawnie uzasadnionych interesów” to:
 • wykorzystanie efektywnych kosztowo usług (np. decyzja o przetwarzaniu danych na określonych platformach oferowanych przez dostawców zewnętrznych);
 • oferowanie produktów i usług obecnym lub potencjalnym klientom;
 • lepsze zarządzanie i administrowanie stosunkami z klientami i ich danymi;
 • ulepszanie jakości usług świadczonych klientom poprzez uwzględnianie ich preferencji co do sposobu (telefon, e-mail itd.) i częstości komunikacji;
 • mierzenie zainteresowania klientów produktami ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  i lepsze zrozumienie reakcji klientów na wiadomościami e-mail o treści marketingowej, w tym poprzez badania statystyczne i inne oraz analizę danych dotyczących statusu wiadomości (niedoręczona, doręczona, otwarta);
 • umożliwienie ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna oferowania reklam i ofert dopasowanych do klientów, co wpływa na skuteczniejsze wprowadzanie przez ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna produktów na rynek;
 • sprzedaż całości lub części przedsiębiorstwa ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  lub jej majątku bądź nabycie przez osobę trzecią majątku, którego część mogą stanowić również dane osobowe;
 • zapobieganie oszustwom lub działaniom przestępczym i niewłaściwemu wykorzystywaniu produktów lub usług ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów, narzędzi i sieci informatycznych ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna; oraz
 • osiąganie celów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej.
Odbiorcy zewnętrzni
ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom (w zakresie, w jakim są im one niezbędne do wykonywania ich obowiązków) i innym spółkom z grupy ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna. Inne spółki z grupy będą pełnić rolę kolejnego administratora (w tym przypadku użytkownik zostanie osobno poinformowany o przetwarzaniu jego danych) bądź przetwarzać dane osobowe w imieniu i na żądanie administratora (jako podmiot przetwarzający dane).
Ponadto w ramach dążenia do wymienionych wyżej celów ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna może przekazać dane osobowe użytkownika zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane spoza grupy ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna, w zakresie w jakim są im one potrzebne do wykonania wydanych im przez ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna poleceń.
Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane to między innymi:
 • dostawcy usług IT, usług chmury i baz danych dla ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna;
 • konsultanci, dostawcy i usługodawcy wspierający w promocji i marketingu produktów i usług ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna, przechowywaniu i analizowaniu danych osobowych, zbierający oceny, opinie i ankiety od użytkowników i klientów, komunikujący się z użytkownikiem w imieniu ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna oraz przetwarzający i realizujący transakcje, w tym zakup opon i instalacji i/lub innych usług motoryzacyjnych oraz wykonujący inne czynności mające na celu zapewnienie komunikacji o promocjach oraz usługach użytkownikom Strony internetowej i klientom.
Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane:
 • wszystkim osobom trzecim, na które ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  dokonuje cesji swoich praw lub obowiązków na podstawie stosownej umowy;
 • krajowym lub międzynarodowym organom nadzorczym, egzekucyjnym lub giełdowym oraz sądom w przypadkach, gdy ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  jest do tego zobowiązana na podstawie ustawy lub rozporządzenia lub na podstawie żądania zgłoszonego przez taki organ; oraz
 • organom administracji rządowej lub samorządowej bądź innym organom ustawowym lub publicznym.
Żadne informacje przekazane przez użytkowników za pośrednictwem dostępnego na Stronie internetowej formularza internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Przekazywanie danych za granicę
Dane osobowe przekazywane wewnątrz lub poza ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  mogą być również przetwarzane w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię („EOG”).
W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika poza EOG przed ich przekazaniem ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna zawrze z odbiorcą umowę uwzględniającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych. Użytkownik może zażądać dodatkowych informacji w tym zakresie oraz zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, korzystając z swoich praw w sposób wskazany poniżej (patrz punkt „Prawa użytkownika”).
Przechowywanie danych
ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres [5] lat od [25.05.2018].
Jeśli jednak użytkownicy życzą sobie usunięcia swoich danych osobowych z baz danych ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  przed upływem tego czasu, mogą tego zażądać w sposób opisany poniżej.
Prawa użytkownika
Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  na podstawie niniejszej Polityki. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane będące w posiadaniu ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna są nieprawidłowe lub niepełne, może również żądać ich sprostowania. ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna niezwłocznie poprawi odpowiednie dane.
Użytkownik ma również prawo:
 • żądać usunięcia danych osobowych użytkownika;
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 • cofnąć udzieloną wcześniej ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna zgodę na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim cofnięciem);
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego; lub
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w innych celach w przypadkach, gdy ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna przetwarza dane osobowe użytkownika na innej podstawie prawnej niż jego zgoda.
ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna będzie honorować takie żądanie, cofnięcie lub sprzeciwienie się zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.
Dodatkowo użytkownik ma prawo przenoszenia danych, czyli otrzymania danych osobowych przekazanych ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań użytkownika do zachowania poufności.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres wyznaczonego przez ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna Inspektora Ochrony Danych: mielec@premio.pl.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail lub innej komunikacji od ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna, prosimy o zmianę preferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mielec@premio.pl. ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna zrealizuje żądania usunięcia nazwisk z list korespondencji pocztowej lub e-mailowej zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.
Jeśli użytkownik ma pytania lub nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania przez ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  jego danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem ul. Wolności 44A/2 39-300 Mielec lub o wysłanie wiadomości e-mail na adres mielec@premio.pl. ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500 przeanalizuje pytanie lub skargę użytkownika i udzieli odpowiedzi w najwcześniejszym możliwym terminie.
Użytkownikowi zawsze przysługuje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.
Inne witryny
Witryna ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500 może zawierać łącza do witryn nienależących do ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500. ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna stara się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności. ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna  nie odpowiada jednak za treść witryn nienależących do ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna ani za stosowane przez nie praktyki dotyczące prywatności.
Osoby małoletnie
ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500  nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie ujawnia za pośrednictwem Strony internetowej danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) osób małoletnich poniżej 16 roku życia bez uzyskania uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna. ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500  nie zezwala osobom małoletnim poniżej 16 roku życia na rejestrowanie się lub udział w konkursach lub akcjach promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem Strony internetowej. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun osoby małoletniej poniżej 16 roku życia stwierdzi, że dziecko przekazało ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500 dane osobowe, powinien nawiązać z ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500  kontakt, jeżeli chce, aby takie dane zostały usunięte z bazy ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500. Jeżeli ZEDGUM Róg, Zieliński Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu NIP: 8172181167  REGON: 365478500  pozyska informację o znajdowaniu się danych osobowych osoby małoletniej poniżej 16 roku życia, dane te zostaną usunięte z istniejących plików.
Ponadto przed używaniem lub ujawnianiem swoich danych osobowych na Stronie internetowej osoby małoletnie poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.
Aktualizacje Polityki
Użytkownik będzie z wyprzedzeniem powiadamiany o przyszłych aktualizacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce za pośrednictwem Strony internetowej (okienko wyskakujące lub w inny sposób) oraz przy użyciu innych kanałów komunikacji (np. e-mail, jeśli użytkownik podał adres).
 
[1]              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
[2]              Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.